1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů je Jarosław Grabowski, podnikající pod názvem PEFRANO SP. Z O.O., Al. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz, zapsaný v Centrálním registru obchodních informací, NIP: 637-221-13-11, Regon: 386951360 (dále jen "Správce"), který je zároveň Poskytovatelem služeb internetového obchodu a Prodávajícím.

1.2 Osobní údaje zákazníka (klienta) jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997. (Sbírka zákonů č. 133, položka 883 ve znění pozdějších předpisů), zákon o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204, v platném znění) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. (RODO).

1.2.1 Pro účely poskytování služeb elektronickou cestou a uzavírání kupních smluv je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení RODO.

1.2.2 Pro účely plnění právních povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně daňových a účetních předpisů - právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) ZOOÚ.

1.2.3 Pro analytické a statistické účely - právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, oprávněným zájmem Správce je analyzovat výsledky prováděné obchodní činnosti.

1.2.4 Za účelem naplnění oprávněného zájmu Správce spočívajícího v případném uplatnění nebo vymáhání pohledávek nebo obrany proti pohledávkám - právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.

1.3 Správce dbá zejména na ochranu zájmů subjektů údajů, zejména na to, aby jím shromážděné údaje byly zpracovávány zákonným způsobem, aby byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly předmětem dalšího zpracování neslučitelného s těmito účely, aby byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, a aby byly uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

1.4 Všechna slova, slovní spojení a zkratky, které se objevují na těchto webových stránkách a začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba), se chápou v souladu s jejich definicí uvedenou v Pravidlech internetového obchodu, která jsou k dispozici na adrese: https://efrancouzskeparfemy.cz/content/6-regulamin a oddílu 2.4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

1.5 Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem/Klientem je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech, které jsou nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby, má za následek odmítnutí uzavření takové smlouvy. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby jsou vždy uvedeny také na internetových stránkách internetového obchodu.

1.6 Základem pro zpracování osobních údajů zákazníka/klienta je potřeba splnit smlouvu, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo přijmout opatření na jeho žádost před uzavřením takové smlouvy.

2. ÚČEL A ROZSAH SBĚRU DAT

2.1 Účelem shromažďování osobních údajů Správcem je:

2.1.1. vznik, utváření obsahu, změna, realizace nebo ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem služeb (Prodávajícím) a Příjemcem služeb (Zákazníkem) spočívajícího v poskytování Elektronických služeb prostřednictvím Internetového obchodu nebo uzavření a realizace Smlouvy o prodeji produktů a jejich dodání Zákazníkovi.

2.2 V případě Zákazníků, kteří využívají služby doručení Produktu Zákazníkovi, předá Správce shromážděné osobní údaje Zákazníků v rozsahu nezbytném pro doručení vybranému dopravci:

2.2.1. Kurýr Zásilkovna

2.2.2. Kurýrem na dobírku

2.4 Správce zpracovává následující osobní údaje klientů (zákazníků): jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město). V případě zákazníků (klientů), kteří nejsou spotřebiteli, správce dodatečně zpracovává.

název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP).

2.5 Poskytování osobních údajů uvedených v bodě 2.4. 2.4. je nezbytné, aby Poskytovatel mohl poskytovat Elektronické služby.

2.5 Poskytnutí osobních údajů uvedených v bodě 2.4 je nezbytné k tomu, aby Poskytovatel služeb mohl poskytovat služby Elektronického obchodu nebo uzavřít Kupní smlouvu na Produkty. V každém případě je rozsah údajů

požadovaných údajů je rovněž uvedeno v Pravidlech internetového obchodu a před poskytnutím dané Elektronické služby nebo uzavřením Kupní smlouvy na stránkách internetového obchodu.

2.6 Kromě toho mohou být příjemci osobních údajů:

2.6.1. Poskytovatelé IT systémů a služeb.

2.6.2 Na základě příslušných smluv o pověření zpracováním osobních údajů subjektům, které Správci poskytují účetní služby, výzkum kvality služeb, vymáhání pohledávek, právní, analytické a marketingové služby.

2.6.3. Orgány, které jsou oprávněny získat vaše osobní údaje na základě právních předpisů.

2.7 Správce zpracovává osobní údaje osob, kterým se líbí naše sociální profily vedené v rámci oblíbených sociálních sítí. Údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění vedení a průběžné správy našich profilů, včetně komunikace s komunitou a organizace akcí nebo soutěží, a to na základě zásad definovaných funkcemi jednotlivých sociálních médií a jejich předpisy. Údaje členů komunity jsou zpracovávány také pro statistické a analytické účely a mohou být zpracovávány za účelem uplatnění nároků a obrany proti nim. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. f) RODO).

2.8 Pokud kontaktujete Správce telefonicky v záležitostech, které nesouvisejí s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami, můžeme po vás požadovat poskytnutí osobních údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro vyřízení záležitosti, které se kontakt týká. Právním základem je v tomto případě oprávněný zájem správce (čl.6 odst.1 písm. f) RODO), který spočívá v potřebě řešit nahlášenou záležitost související s podnikatelskou činností.

2.9 V případě e-mailové nebo klasické poštovní korespondence adresované Správci, která nesouvisí se službami poskytovanými Zákazníkovi nebo jinou smlouvou uzavřenou se Zákazníkem, jsou osobní údaje obsažené v korespondenci zpracovávány výhradně za účelem komunikace a vyřízení záležitosti, které se korespondence týká.

Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO), který spočívá v korespondenci adresované správci v souvislosti s jeho obchodní činností.

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které se vztahují k záležitosti, jíž se korespondence týká. Veškerá korespondence je uchovávána způsobem zajišťujícím bezpečnost osobních údajů a dalších informací v ní obsažených a je zpřístupněna pouze oprávněným osobám.

3. ÚDAJE O POUŽITÍ

3.1 Poskytovatel služeb také shromažďuje údaje o používání (tzv. logy - IP adresa, doména), které jsou uchovávány po neomezenou dobu a slouží k vytváření statistik, které pomáhají spravovat internetový obchod. Data

Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují znaky identifikující osoby, které navštěvují webové stránky internetového obchodu. Protokoly se nezpřístupňují třetím stranám.

Internetový obchod neshromažďuje žádné údaje automatickým způsobem, s výjimkou údajů obsažených v souborech cookies při samotném používání webových stránek. Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílané internetovým obchodem a uložené ve vašem počítači, které obsahují některé informace související s vaším používáním webových stránek a internetového obchodu. Soubory cookie používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé povahy. Dočasné soubory cookie se po zavření prohlížeče vymažou, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají i po ukončení používání webových stránek a slouží k ukládání informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací jméno, což urychluje a usnadňuje používání webových stránek.Internetový obchod používá níže uvedené soubory cookie pro následující účely.

V každém případě můžete instalaci souborů cookie zablokovat nebo trvalé soubory cookie odstranit pomocí příslušných možností svého internetového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo se obrátit na výrobce používaného prohlížeče.

4.1.V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem uzavření a plnění kupních smluv - po dobu nezbytnou pro splnění všech závazků z kupních smluv.

4.2 .V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování elektronických služeb Zákazníkovi - po dobu poskytování elektronických služeb Zákazníkovi.

4.3 V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování marketingového obsahu Zákazníkovi Správcem - do doby, než Zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů v této souvislosti.

4.4 V případě zpracování údajů pro analytické a statistické účely - po dobu poskytování elektronických služeb zákazníkovi.

4.5 V případě zpracování údajů za účelem realizace oprávněného zájmu Správce spočívajícího v případném uplatnění nebo vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům - do uplynutí promlčecí doby nároků. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu a po dobu stanovenou zákonem, včetně účetních předpisů.

5. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zákazník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a na jejich opravu.

5.2 Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají a které jsou obsaženy v datové sbírce úřadu.

Systém archivace správce.

5.2.1 Může získat informace o tom, jak a v jakém rozsahu zpracováváme jeho údaje.

5.2.2 Může získat kopii svých osobních údajů.

5.2.2.1 Pokud vaše žádost zahrnuje kopie vašich údajů, uveďte, které údaje chcete obdržet.

5.2.2.2 Správce může za druhou a další kopie účtovat poplatek, o čemž vás bude informovat.

5.2.2.3 Výše poplatku bude odpovídat nákladům na přípravu další kopie vašich dat;

5.2.3 Můžete požádat o opravu svých údajů (pokud jsou zaznamenány chybně nebo pokud se změnily).

5.2.4 .Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů (pokud správce nemá důvod je zpracovávat) 5.2.5 .Můžete požádat o omezení zpracování (pokud chcete, aby správce zpracovával vaše údaje pouze v omezeném rozsahu, dokud nebude posouzena vaše námitka nebo žádost o opravu, a pokud chcete, aby vaše údaje byly uloženy v souvislosti s vašimi nároky).

5.2.5 Můžete požádat, aby Vaše údaje, které jste poskytli Správci, byly předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Získané údaje můžete sami předat správci, kterého si vyberete. Pokud je to technicky možné, můžeme navíc při dodržení příslušných bezpečnostních standardů předat údaje vaším jménem jinému správci.

5.3.6 Pokud Správce zpracovává vaše údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku;

5.3.7 Každá osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu [v Polsku u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (do 25. května 2018 pod názvem Generální inspektor ochrany osobních údajů)].

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů z naší strany porušuje vaše práva - informujte nás o tom prosím zasláním e-mailu na adresu: [email protected]. Snažíme se reagovat na připomínky a návrhy našich uživatelů a především respektovat jejich práva.

5.3 K uplatnění výše uvedených práv lze využít možnosti v rámci účtu (tato možnost se vztahuje pouze na klienty, kteří mají účet). nebo zasláním příslušné zprávy e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu správce.

5.3.1 Žádost týkající se výkonu práv subjektů údajů lze podat v následující formě:

- písemně na adresu: PEFRANO SP. Z O.O., Szpitalna 30, 32-300 Olkusz

- e-mailem na adresu: [email protected]

V žádosti by mělo být pokud možno přesně uvedeno, čeho se žádost týká, tj. zejména

- jaké právo si žádající osoba přeje uplatnit (např. právo získat kopii údajů, právo na výmaz údajů atd.);

- čeho se žádost týká (např. využívání určité služby, zasílání newsletteru s obchodními informacemi na určitou e-mailovou adresu atd.);

- pro jaké účely zpracování se žádost vztahuje (např. marketingové účely, analytické účely atd.).

5.3.2 Na žádosti bude odpovězeno do jednoho měsíce od jejich obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, správce žadatele informuje o důvodech prodloužení.

5.3.3 Odpověď bude poskytnuta na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána, a v případě žádostí zaslaných dopisem obyčejnou poštou na adresu uvedenou žadatelem, pokud z obsahu dopisu nevyplývá přání obdržet zpětnou vazbu na e-mailovou adresu (v takovém případě musí být uvedena e-mailová adresa).

5.4. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu [v Polsku u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (do 25. května 2018 pod názvem Generální inspektor ochrany osobních údajů)].

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje zákazníkovi, aby se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.

6.2 Správce uplatňuje technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů.

6.2 Správce uplatňuje technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategorii chráněných údajů, zejména chrání údaje před

6.3 Správce uplatňuje technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů přiměřené rizikům a kategoriím chráněných údajů, zejména k ochraně údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, neoprávněným shromažďováním, zpracováním v rozporu s

6.3 Správce zpřístupní následující bezpečnostní opatření

6.3 Správce zpřístupní následující technická opatření, aby zabránil získání a úpravám neoprávněnými osobami.

6.3 Správce zajišťuje následující technická opatření, aby zabránil získání a úpravě elektronicky zasílaných osobních údajů neoprávněnými osobami:

6.3.1 Zabezpečení souboru údajů proti neoprávněnému přístupu.

6.3.2 Certifikát SSL.

6.3.3. Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

V zájmu zajištění integrity a důvěrnosti údajů správce zavedl postupy, které umožňují přístup k osobním údajům pouze oprávněným osobám, a to pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k úkolům, které plní.

Správce použije organizační a technická řešení, aby zajistil, že všechny operace s osobními údaji budou zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými osobami.

Správce dále přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že i jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručí uplatňování vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem správce.

6.3.6 Správce průběžně provádí analýzu rizik a sleduje přiměřenost opatření k zabezpečení údajů vůči zjištěným hrozbám. V případě potřeby správce zavede další opatření ke zvýšení bezpečnosti údajů.

6.4 Správce nepředává osobní údaje zákazníka do třetích zemí.